ست تنگ ۳۵ سانتی و جام ۲۲ سانتی فیروزه کوبی

ست تنگ 35 سانتی و جام 22 سانتی فیروزه کوبی

ست تنگ ۳۵ سانتی و جام ۲۲ سانتی فیروزه کوبی