ست تنگ ۳۰ سانتی و جام ۲۲ سانتی فیروزه

ست تنگ 30 سانتی و جام 22 سانتی فیروزه

ست تنگ ۳۰ سانتی و جام ۲۲ سانتی فیروزه