۲۰۱۸۱۱۲۲_۱۳۲۲ست گلدان ۲۵ سانتی و جام ۲۲ سانتی فیروزه کوبی۳۱

ست گلدان 25 سانتی و جام 22 سانتی فیروزه کوبی

ست گلدان ۲۵ سانتی و جام ۲۲ سانتی فیروزه کوبی