۲۰۱۸۰۱۰۲۳۳۲۱

بشقاب میناکاری ۲۰ سانتی با قاب چوبی سنتی ،فروشگاه صنایع دستی نیلگون